Ce trebuie să conțină dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinatate ?

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii semnată de către reprezentantul legal al copilului;

2.Documente justificative: copia certificatului de naștere al copilului (transcris dacă este cazul) și al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și documente justificative, care să ateste faptul că minorul a benficiat / nu a beneficiat în spațiul UE de prestații sociale. Dacă se dorește efectuarea plații beneficiului social într-un cont bancar se atașează un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcție de situația în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Legea 61/1993 ; HG nr.577/2008 ; Regulamentul European CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala ; Regulamentul CE nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentul European CE nr. 883/2004.