Care sunt demersurile necesare pentru intrarea în concediu de acomodare şi obţinerea indemnizaţiei aferente acestuia?

Pentru acordarea concediului de acomodare de către angajator, persoana îndreptăţită trebuie să depună la acesta o cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi documentul care atestă mutarea copilului la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare (înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ – teritorială a fost protejat copilul).
Ulterior aprobării de către angajator a cererii de intrare în concediu, devin aplicabile dispoziţiile art. XII sau după caz art. XIII din Legea nr. 57/2016, respectiv contractul individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă din iniţiativa salariatului.
Potrivit art.106 din Legea nr.273/2004, republicată, angajatorul are obligaţia de a aproba concediul de acomodare, în caz contrar, această faptă constituind contravenţie şi putând a fi sancţionată potrivit legii.
În scopul obținerii indemnizației aferente concediului de acomodare este necesară depunerea la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, a cererii și documentelor necesare (prevăzute de art.50 alin.(2) din Legea nr.273/2004 şi respectiv de art.67 alin.(2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2012), înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de încuviințare a adopției.