Care sunt condițiile de dobândire a drepturilor la beneficii sociale și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Răspuns: Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.
Temei legal: HG 52 / 2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor