Asistentul maternal căruia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei copilul din plasament, prin hotărâre judecătorească pronunţată după data intrării în vigoare a Legii nr.57/2016 (cererea de încredinţare în vederea adopţiei se afla pe rolul instanţei judecătoreşti la data intrării în vigoare a Legii 57/2016) beneficiază de concediu de acomodare ?

Art.50 alin. (1) din Legea nr.273/2004, republicată, prevede că “Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.”
Dacă asistentul maternal se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei, aceasta poate depune cererea pentru acordarea concediului de acomodare.