Agent de muncă temporară

Documentaţia pe care trebuie să o depună persoana juridică pentru eliberarea / prelungirea autorizației de funcţionare ca agent de muncă temporară cf. art. 4 alin (2) din H.G. 1256/2011 – privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

  1. Cerere – descarcă aici privind solicitarea/prelungirea autorizatiei de funcționare ca agent de muncă temporară;
  2. Actul constitutiv sau actul adiţional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menţionat obiectul de activitate, “activități de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN 7820” (activitate principală) în copie legalizată;
  3. Certificatul de înregistrare la registrul comerţului, emis de oficiul registrului comerţului, în care să fie menţionat obiectul principal de activitate, activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN 7820” , în copie legalizată;
  4. Certificat de cazier fiscal in original sau copie legalizată,(eliberat în vederea autorizării ca agent de muncă temporară) valabil la data depunerii cererii la AJPIS;
  5. Certificatul de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, eliberat de instituţiile competente,(eliberat în vederea autorizării ca agent de muncă temporară), valabil la data depunerii cererii la AJPIS, din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de plată către:

– bugetul de stat;

– bugetul asigurărilor sociale de stat;

– bugetul asigurărilor pentru șomaj;

– fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

  1. Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxe locale şi alte venituri ale bugetului local,(eliberat în vederea autorizării ca agent de muncă temporară), în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii la AJPIS.
  2. certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii la AJPIS, care trebuie să cuprindă menţiuni din care să rezulte că solicitanţii nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii;
  3. Adresa de confirmare privind constituirea de garanţie financiară, eliberată de instituţia bancară din România unde a fost deschis contul, prin care se face dovada constuirii garanției financiare, dovada constituirii garanţiei financiare reprezentând contravaloare a 25 de salarii , în cuantumul prevăzut la art. 5;

Garanție: – 76.688  lei  – începând cu anul 2023

  1. Declaraţia pe propria răspundere – descarcă aici a solicitantului, sub sancțiunea art. 326 Cod penal, a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte ca societatea:

– că nu a fost sancţionată contravenţional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale;

–  că există/nu există o acţiune pe rolul instanţelor de judecată, de constatare a contravenţiei, pentru care nu – când există s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.